تست هوش تصویری سخت گزینه متفاوت را پیدا و حذف کنید
تست هوش تصویری سخت گزینه متفاوت را پیدا و حذف کنید

تست هوش تصویری سخت گزینه متفاوت را پیدا و حذف کنید تست هوش تصویری تصویر بالا را با دقت نگاه کنید . یکی از ۹ شکل موجود در تصویر باید حذف شود . آیا می توانید آنرا تشخیص دهید ؟ و بگویید چرا باید حذف شود ؟ جواب در پایین همین مطلب •°• •°• •°• […]

تست هوش تصویری سخت گزینه متفاوت را پیدا و حذف کنید

تست هوش , تست هوش هیجانی , تست هوش تصویری

تست هوش , معما , چیستان , سوال و جواب سخت

تست هوش تصویری

تصویر بالا را با دقت نگاه کنید . یکی از ۹ شکل موجود در تصویر باید حذف شود . آیا می توانید آنرا تشخیص دهید ؟ و بگویید چرا باید حذف شود ؟

تست هوش , معما , چیستان , سوال و جواب سخت

جواب در پایین همین مطلب

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

•°•

پاسخ تست هوش

جواب صحیح گزینه ۳ می باشد

زیرا شکل های درون تصویر از لحاظ نقاط دو به دو مکمل هم هستند ، بجز گزینه ۳ که تنهاست

۱-۵

۲-۴

۳

۶-۷

۸-۹

تست هوش , معما , چیستان , سوال و جواب سخت

تست هوش تصویری سخت گزینه متفاوت را پیدا و حذف کنید

4.6/5 - (52 امتیاز)