حجاب از نگاه عقل و فطرت
حجاب از نگاه عقل و فطرت

برای اثبات واجب بودن حجاب نیازی به آیات و روایات نیست ، عقل و فطرت انسان لزوم داشتن حجاب را امری ضروری می داند.

به گزارش سرویس وبگردی پاتوق من، مبنای عقلی ومعرفتی حجاب وعفاف به راحتی قابل اثبات است زیرا دین اسلام بر عقل و فطرت استوار است و دلیل گرایش مردم در عصر تکنولوژی به این دین نیز عقلگرا بودن آن است.
احکام اسلام همگی مبتنی بروحی وشناخت براساس عقل وفطرت پاک انسانی باحاکمیت اراده وتدبیر حکمت بار خالق هستی رقم خورده وزنان هم درهمین عرصه واهداف ولاجرم حکمت و مسئولیت وهدف ونقش وتکلیف وارد سرای هستی شدند. نه برای زروزیوروخودآرایی و یا وسیله‌ای برای لذت جوئی بوالهوسان.
اسلام منطبق بر عقل استبراساس اسلام که یک دین منطبق باعقل است حجاب یک وظیفه اى است که بر عهده زن نهاده شده وحکم شده که زن در معاشرت وبرخوردبا مرد بایدکیفیت خاصى را در لباس پوشیدن مراعات کند. شرافت زن اقتضا میکند که هنگامى که از خانه بیرون می‌رود متین و سنگین وبا وقار باشد، درطرزرفتارولباس پوشیدنش هیچگونه عمدى که باعث تحریک وتهییج دیگران شود به کار نبرد.این مساله موجب کرامت و احترام واقعی وامنیت اودر جامعه است، وعلاوه براودیگران را نیزاز تعرض افراد جلف و فاقد اخلا ق مصون میدارد. حجاب برای زنان مصونیت است نه محدودیت
کرامت آزادی وقاروامنیت زنان باحجاب بیشتر تامین می‌شود. براساس آمارروزمره ماخانم‌هایی که بدحجابندبیشتر مود آزاراهانت وتعرض نامحرمان ونامردمان قرارمی گیرند.مقام معظم رهبری دراینباره فرموند:”زن مسلمان زنیست که هم دین خودراحجاب خودرازنانگی خودراظرافت هاورقت‌ها ولطافت‌های خودراحفظ می‌کند.درمقام کلی بایدگفت که خاستگاه قرآنی حجاب وعفاف مخصوصا برای زنان دردوفصل اصلی موردتوجه قرار گرفته که زنان:
محافظت از وجود ریحانیاولا:بحکم عقل وشرع ونیزدستورالهی باحجاب وپوششان ازوجودریحانی خودمحافظت کنند. چراکه حجاب موجب بهداشت روانی فردوجامعه میشود وبقول فرمایش استاد مطهری، اولین خاصیت حجاب وپوشش، خاصیت روانی یعنی آرامش روانی است؛ که زمینه‌های فسادوولنگاری رادرجامعه ازبین میبرد.
حجاب مایه کرامت عقل سلیم هم مارابه پوشش وحجاب دستورمی دهد وآن رامایه کرامت وحفظ انحرافات وبیهودگی‌ها وپوچی‌ها و موجب استواری انسان میداند وآنچه راکه باعث بی عفتی وپیامد‌های شوم برهنگی می‌شود مذموم وناپسند می‌داند.ثانیا:از عاطفه خودبعنوان یک محور تربیتی درخانواده که درواقع محورودریچه ورودبه جامعه است استفاده نماید. وتاکیدات اسلام هم اصولا برحفظ پوشش درکنارامربه وازدواج و روابط صمیمانه جنسی درخانواده با پیوندزناشوئی میکند.
برهنگی خلاف طبیعت انسان است
مقام معظم رهبری دراینباره فرموند:”حجاب ارزشیست منطبق باطبیعت انسان. برهنگی وحرکت به سمت اختلاط هرچه بیشتر دوجنس بایکدیگر وافشا شدن اینهادرمقابل یکدیگر یک حرکت خلاف طبیعی وخلاف خواست انسانیست”
پس بطورکلی زیربنای اعتقادوتقیدبه حجاب بعنوان زینت جمال وکمال زن یاهرعمل واخلاق حسنه‌ای درواقع از طریق دگرگون کردن بینش‌ها وتلقی برداشت‌های ناصواب ازخودوشخصیت درونی مارقم میخوردونه چیز دیگر.
عمل مستمر باید با بینش درونی همراه شود
اگرچه امورمعرفتی دیگرهم می‌توانندمارادرراستای رسیدن به این حقیقت ومعرفت وعقلانیت یاری رسانند؛ بنابراین مادام که تلقی ماازانسان وبرداشت ماازخویشتن دگرگون نشودو مادام که نقش وتکلیف انسانی مادر عالم درذهنمان مجهول ماند وبینش مادرحدسرگرمی‌های زندگی روزمره خلاصه شودهیچ عمل نیکی برای ما معنی پیدامی کندومدام بدنبال عذروبهانه وتوجیه درجهت ترک آن عمل خواهیم بود.
تازن ارزش خود را نداند به حجاب مقید نمی شود
 
لذا مادام که تلقی زن از خویشتن خویش ومعرفتش به عزت خود ونیزشناخت نسبت به ارزش وبرتری وآثارحجاب کامل نشود طبیعیست که اندک علاقه‌ای به چادربعنوان حجاب برترپیدانخواهد کرد و اگرهم درمقاطعی براساس اجبارویا مصالحی مجبوربه پوشیدن آن شود هم احساس رنج می‌کند و هم دوام نخواهدیافت.
بیشتر بخوانید:عفاف و حجاب یکی از مولفه‌های فرهنگ اسلامی
بنابراین چادری بودن نیازمندیک نوع تعهدوشناخت کامل علتهاو ریشه‌های آن است.
منبع: حوزه