افزایش قیمت آب ضرر دارد
افزایش قیمت آب ضرر دارد

افزایش قیمت آب به نفع سازمان آب است پس افزایش آن منطقی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی